FAQ´s

Entrem en detalls ? 
 El Top 10 de les consultes més habituals 


Els nostres nous alumnes i en general aquelles persones que contacten amb nosaltres per primer cop, acostumen a formular-nos una sèrie de dubtes que ens agrada poder aclarir correctament abans d’iniciar qualsevol activitat.  Dins del vincle de confiança i transparència que ens esforcem per mantenir entre els nostres amics i alumnes us presentem un resum de les principals consultes 


1. Calen coneixements previs? No. Moltes de les nostres activitats d’iniciació estan destinades a un públic amb pocs/nuls coneixements sobre la tematica d’interès. En el cas d’alumnes que desitjen incorporar-se a algun dels nostres programes anuals, realitzem un mínim « Exercici de Nivell » per poder determinar adequadament quin seria el nivell idonï que millor s’ajustaria per un correcte seguiment del programa.


2. Tenim que portar materials de casa ? No. El nostre centre posa a disposició dels seus alumnes tots aquells materials graficoplástics i digitals que en siguin necessaris pel correcte seguiment de les nostres activitats. De manera puntual, i especialment en alumnes Infantils i Nens, aconsellem portar al centre roba protectora, bata o similar (degudament identificada) per evitar accidents amb pintures, tintes, o altres materials. 


3. Quin Programa i nivell hauria de fer ? El programa d’inscripció dels nous alumnes ve donat per 2 factors principals : l’edat de l’alumne i el nivell de coneixement que en disposa. D’aquesta forma ens assegurem que tant el grup d’alumnes que formen una classe com l´aprofitament individual que cadascun d’ells realitza es realitza de forma òptima.


4. Podem fer una classe de prova ? És una pràctica habitual en el CB, que les families dels nous alumnes dins els Progr. Infantil i Nens un cop realitzada una primera sessió en horari normal realitzin una primera tutoria amb els nostres professors per intercanviar unes primeres impressions sobre el seguiment previst pels nous alumness. La realització d’aquesta sessió no representa cap compromís econòmic per l’alumne.  


5. Com es realitzen les entrades i sortides ? Per mantenir un màxim d’aprofitament del temps de classe preguem als nostres alumnes el màxim de puntualitat tant en l’horari d’entrada com de sortida. En el cas d’alumnes pertanyens als Programes Infantils i nens, en el moment de la recollida preguem a les nostres families recullin personalment els nostres alumnes dins del propi centre. 


6. Quina és la duració de les classes ? En funció del Programa, la duració de les activitats estan adequades a les edats del alumnes per optimizar l’atenció i aprofitar el ritme de treball. De forma general la duració és la següent : Programa Infantil (1h/setm), Programa Nens (1h/setm), Programa Joves (2h/setm), Programa Adults (2h/setm)


7. Com es desenvolupen les classes ? D’acord amb la nostra metodologia les sessions es realitzen en dos blocs relacionats. Durant la primera, el professor desenvolupa un contingut amb els materials didàctics i digitals que en disposa a l’aula, acompanyant les explicacions al mateix temps amb les ayudes visuals que siguin necessàries. Durant el segon bloc el professor planteja un treball on l’alumne incorpora els coneixements anteriors, convenientment assessorats pel professorat, desplegant lliurement la seva pròpia creativitat. Paral·lelament a cada sessió cada l’alumne disposa del seu propi Dossier didàctic per realitzar el seguiment teòric i pràctic de l’activitat.


8. S’obté alguna Titulació ? El nostre centre ofereix a tots els seus alumnes de programes anuals la oportunitat d’aconseguir el Certificat de Superació una vegada que hagin finalitzat amb aprofitament el 100% del Programa i les seves activitats. 


9. Hem de fer Treballs a casa ? En algunes ocasions alguns dels treballs plantejats al CB no poden ser finalitzats presencialment durant la classe. En aquests casos, de forma voluntària, alguns dels nostres alumnes desitgen poder acabar-los a casa amb la intenció de supervisar-los amb el Professor al llarg de les següents sessions. En el cas d’alumnes del programmes Children i Kids, amb la intenció de que aquest material sigui retornat convenientment al dossier personal de l’alumne, és important que les famílies supervisin el control que l’alumne té del seu propi material.


10. Com es realitzen els pagaments ? En el cas dels programes anuals, de forma mensual el CB efectua la remesa al domicili bancari de l’alumne amb l´import que correspon a l’activitat realitzada. Aquest enviament es realitza durant la primera setmana de cada més. Les despeses corresponents a impagats o retorns ocasionats pel domicili bancari de l’alumne seran carregats  al propi alumne en posteriors reenviaments.